Exploatering Hultagölen

Exploatering Hultagölen är ett gatu- och VA jobb som skall utföras som en totalentreprenad åt Ronneby Kommun.
Kommunen skall exploatera nio stycken tomter i Hulta. Befintlig anslutningsväg skall förnyas och förses med vändzon. Till tomterna skall VA och EL dras samt tomrör för fiberkabel.

Projekt beskrivning: Exploatering av 9st nya tomter i Hulta, Ronneby Kommun

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Ronneby Kommun

Entreprenadtid: januari-juni 2013

Ombud: Joachim Liljegren

Platschef: Jörgen Håkansson

Arbetsledare: Johnny Nilsson

I projektet som Älmby skall genomföra ingår bland annat röjnings-, och trädfällningsarbeten, grävningsarbeten och sprängningsarbeten.

Röjningen kommer påbörjas under vecka tre och sedan sätts arbetena med schakten igång.

I arbetet med den nya vägen kunde inte ens tjälen sätta stopp för älmby, i den bergiga terrängen. Det har genomförts många sprängningar som genererat i över 1500 borrhåll. Under mars månad har VA-stammen kommit i backen och arbetet fortskrider bra.

Till entreprenaden har det kommit en hel del extra beställningar där bland annat uppfyllning av tomter skall genomföras.

Slutbesiktning för projeket ägde rum den 12 juni 2013.