Grundläggning åt VEAB

Som UE till NCC skall Älmby genomföra en grundläggningsentreprenad till Växjös nya kraftvärmeblock och bränslehantering. I entreprenaden ingår schakter, bäddar och återfyllning. Entreprenaden är indelad i fyra huvuddelar där arbeten och grundläggning för pannhus ingår i HD1 och i HD2 ingår arbeten med mätstation, vågar och städplats. HD3 omfattar arbeten med yttre bränsleställverk och de övriga arbetena ingår i HD 4.

Projekt beskrivning: Nytt kraftvärmeblock/Sandvik 3, Grundläggningsentreprenad

Entreprenadform: Underentreprenör till NCC

Beställare: Växjö Energi AB, VEAB

Entreprenadtid: HD 1 Juni 2013, HD 2 September 2013, HD 3 Och HD 4  2013-2015

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jörgen Håkansson,

Mättekniker
:Anders Johnsson

Administratör: Oskar Nilsson

Entreprenaden startade i Januari 2013 och Älmby kommer schakta och förflytta närmare 30 000m3 morän och över  40000ton berg vilket kommer göras tillsammans med Bergbolaget.

Lagom till påsk är de stora schakterna avslutade och NCC har börjat på gjutningen av de nya pannhuset.

Ledningsarbetena kommer påbörjas när tjälen släpper och då startar även arbetena med bäddar och återfyllning.

De stora schakterna är utförda och man håller i dagsläget på med bland annat finjusteringar för de nya grunderna. Schakterna är djupa och slänterna branta. För att uppnå säkert arbete i schaktgroparna säkrar man upp väggarna genom att ta bort löst material och undvika belastningar för nära slänten.
Man har bland annat schaktat för ramper, kulvertar och tre stora silos.
Två krossverk är i full gång med att krossa sten som man skall använda som fyllnadsmassor i projektet

Under projektets gång har det tillkommit ett flertal förändringar då man i startskedet inte fastställt hur utförandet skulle ske.

Under våren pågår återställningsarbeten invid och under ledningarna. Färdigställandet av ytor fortsätter, samt återfyllnad mot betongväggar. Arbetet fortsätter även med ledningsstråk, dagvatten- och värmeledningar.