Om Älmby

Vision
Älmby Entreprenad AB skall på ett lönsamt sätt bedriva verksamhet främst inom mark-, anläggnings- och rivningsbranschen.
Företaget skall utvecklas i takt med ekonomiska förutsättningar och vara en pålitlig partner där samtliga medarbetare är engagerade och tar sitt kvalitets- och miljöansvar för ständig förbättring.
Våra kunder och medarbetare skall se Älmby Entreprenad AB som ett företag som tar sitt ansvar där nöjd kund skapar den bästa referensen för fortsatt verksamhet.


Affärsidé

Älmby Entreprenad AB skall tillsammans med kompetenta medarbetare och modern maskinutrustning vara ett attraktivt företag som utför uppdrag till våra kunder på ett professionellt sätt med överenskomna kvalitets- och miljökrav.

Målet är att vara ett smidigt företag som har specialkompetens för att tillgodose kundernas önskemål samt tillföra unika lösningar utifrån de olika objektskraven.


Kvalitet och miljö

Älmby Entreprenad har ett väl utvecklat ledningssystem för kvalitets- och miljösäkring. Systemen ansluter till ISO-standard 9001:2000 samt till 14001:2004. Arbetsmiljöarbetet inom företaget bedrivs enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Samtliga ledningssystem ingår som viktiga delar av företagets totala verksamhetssystem.


Personal och arbetsmiljö

Faktorer som påverkar kvalitet, arbetsmiljö och yttre miljö i företagets aktiviteter skall analyseras och bearbetas så att samtliga krav från samhället, beställare och andra intressenter kan uppfyllas.

Våra medarbetare skall ha en stark medvetenhet om detta genom att:
*Vi tillhandahåller kontinuerlig information och utbildning.
*Kräva kvalitet och god miljö på bästa möjliga ekonomiska sätt från anställd och underleverantör.
*Kontinuerligt utveckla, tillämpa och dokumentera definierade rutiner och instruktioner på ett sådant sätt att de blir en naturlig del av det dagliga arbetet.


Verksamhetssystem
Älmby Entreprenad AB har samordnat sina olika ledningssystem till ett gemensamt organiserat verksamhetssystem som ger företaget en gedigen struktur som skapar ordning och reda.
Detta tillsammans med ständigt förbättringsarbete, välutbildade och engagerade medarbetare skall vi uppfylla samhällets och våra kunders specifika krav.


Polices

Kvalitet
Älmby entreprenad AB skall vara en pålitlig partner där samtliga medarbetare är engagerade och tar sitt kvalitetsansvar för ständig förbättring i verksamheten vilket leder till överenskomna kundkrav och ökad lönsamhet.

Arbetsmiljö
Vi skall i samverkan arbeta för en arbetsmiljö som ger säkerhet, trivsel och stimulans i vårt arbete.

Miljö
Vi bedriver entreprenadverksamhet på ett miljövänligt sätt, där vi kontinuerligt skall förebygga negativa miljökonsekvenser från vårt handlande och sträva efter en ständigt bättre miljö.
Vårt miljöarbete skall följa samhällets, våra kunders samt egna miljökrav och skall redovisas öppet för våra intressenter.

Dataskyddspolicy