Östra samlingsledningen etapp 1, Växjö

Lägga 1450meter självfallsledning av plast för dagvattten(dim 1000) och spillvatten(dim 800) samt
tryckvattenledning (dim 400PE) 

Projekt beskrivning: Läggning av självfallsledningar samt tryckvattenledning

Entreprenadform: Ramavtal

Beställare: Växjö Kommun

Entreprenadtid: Våren 2013-våren 2014

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Andreas Brandt

Arbetsledare
: Peter Persson

På uppdrag av Växjö kommun utför Mark & Miljö i Ljungby AB, VA-projektet "Östra samlingsledningen, Etapp 1"
Entreprenaden går genom det ramavtal som Mark & Miljö har sedan en längre tid med Växjö kommun. Projektet drivs till större delen med personal och maskinresurser från systerföretaget Älmby Entreprenad AB.
Arbetet inleddes i april 2013 och var klart sommaren 2014 då projektet svällt mot vad som var tanken från början.

Arbetet har bestått  i att lägga 1450 meter självfallsledningar av plast för dagvatten(dim 1000 och 1400) och spillvatten(dim 600) samt tryckvattenledning(dim 400PE) En stor mängd bergschakt innefattas i arbetet, samt korsning av blekingebanan och riksväg 27 med hammarborrning.

Som ett tillägg till entreprenaden fick vi tilläggsbeställning på att utföra två dagvattendammar med tillhörande ledningssystem och planteringar. Den ena dammen ligger nere vid ST:Sigfridsområdet och ska ha en renande funktion innan dagvattnet släpps ut i sjön Trummen. Dammen uppe vid Fagrabäcksrondellen fungerar som en ren fördröjningsdamm för att inte överbelasta ledningssystemet nedströms. I samband med utförandet av den norra dammen har en gata på Högstorp fått nya spill- dag- och vattenledningar.