Rivning & Sanering, Dörarp

Som UE till Sakab AB utför Älmby Rivning av den gamla krom och nickel fabriken samt sanering under byggnaden och intilliggande ytor.

Projekt beskrivning: Rivning och Sanering

Beställare: Sakab AB

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid:
Dec 2013

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Marlen Lundgren

I entreprenaden ingår uppförandet av en upplagsyta där de förorenade massorna skall mellan upplagras i väntan på provsvar. Likaså skall en yta med dammar genomföras där Sakab kommer rena det förorenade vattnet som uppkommer i samband med saneringen. Saneringen under byggnaden och i den så kallade "Kala fläcken" kommer genomföras i form av att man schaktar i ett rutsystem om 5x5m med en halv meters djup. De förorenade massorna kommer att transporteras till Äskya avfallsanläggning. Älmby skall även riva den gamla industrin och den intilliggande snickeriverkstaden.

Innan rivningen av industrin kunde börja fick Älmby i uppdrag att flytta alla saker i Danielssons bilverkstad. När detta var utfört kunde urplockning och sortering påbörjas i byggnaden och därefter sattes rivningen igång på allvar.

Upplagsytan terrasserades, fylldes och asfalterades samtidigt som vallarna kom på plats. Därefter satte Sakab upp sina dukar och vattnet kunde därmed tömmas i de nya dammarna.

I början av vecka 41 började vi Sanera i "Kala fläcken" och beräknas vara färdiga med denna delen av saneringen under vecka 43.