Utförande av väg 120 Haganäsleden genom Älmhult

Beställare: Trafikverket

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid:
augusti 2014-oktober 2015

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Kent Falk

Arbetsledare:
Peter Persson och Fredrik Roth
  
Projekt beskrivning: 

 

Objektet avser utförande av ny väg 120 genom Älmhult, en sträcka på cirka 1,2 kilometer.

Anslutningen i väster sker med ombyggnad av befintlig cirkulationsplats och i öster med ny planskildtrafikplats vid anslutningen med väg 23.

 Väg 23 breddas där nya på- och avfarter anläggs.

På sträckan stängs Östergatan av och det ska anläggas en ny gång- och cykelförbindelse(port) under väg 120 i förlängningen av Östergatan(som delas)

En ny korsning anläggs vid anslutningen till nya Torngatan.

En cirkulationsplats anläggs vid Handelsvägen. Handelsvägen ansluts till befintlig cirkulationsplats vid IKEA.

En gång- och cykelförbindelse(port) under väg 120 anläggs i haganäsparken vid vattentornet.

Befintliga gång- och cykelvägar byggs om i mindre omfattning för att anpassa till nya planskilda korsningar under ny väg 120.

Nytt fördröjningsmagasin anläggs i samma läge som befintligt och två nya pumpstationer anläggs i anslutning till nya planskilda korsningar.

Befintlig mark anpassas i erforderlig omfattning.

Omläggning av befintliga Optokablar längs med väg 23 ska utföras.

Betongarbeten för broar kommer att utföras av Kanonaden Entreprenad AB

Anslutning vid befintlig cirkulationplats i Väster
Östra sidan väg 23
Mycket sten blir det
schaktning av torv väster om väg 23
Matjord-och vegetationsavbaning öster om Östergatan
Rivning asfalt befintliga Gång- och cykelvägar

Skyddsinhängning av bokskogen mellan Östergatan och Torngatan
Urgrävning
urgrävning vid trafikplats
vägen österut
Arbeten vid bro 712
Bro 711
Bro 713 vid väg 23
Cirkulationsplats i väster
VA-arbeten på Östergatan