Handelsområde vid brofästet Färjestaden

Beställare: Mörbylånga Kommun

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid:
oktober 2015-maj 2016

Ombud: Joachim Liljegren

Platschef: Håkan Karlsson

  
Projekt beskrivning: 

240m ny gata
865m ny gång- och cykelväg
ca 700m nya kommunal VA-ledningar
Nya dagvattendammar med massomflyttning på ca 9000m3
Belysningsanläggning
Avvattning för gata/GC-väg
Grönytor och plantering av träd och buskar