Vitsippans daghem, Älmhult

Som UE till Johannessons Bygg AB i Älmhult skall Älmby utföra markarbeten till om- och tillbyggnad av Vitsippans förskola. Vitsippans förskola består av fyra avdelningar med 65 barn varav en avdelning håller till i en modul norr om förskolan. Modulen kommer rivas och man skall bygga till två nya avdelningar.

Projekt beskrivning: Markanläggningsentreprenad

Beställare: Älmhults kommun, Johannessons Bygg AB i Älmhult

Entreprenadform: Totalentreprenad

Entreprenadtid:
September 2013

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Jonny Nilsson

Arbetsledare:
Marcus Rydetoft

Inom arbetena på förskolan skall Älmby bland annat utföra asfalterings- och planteringsytor, nya lek platser med befintlig och ny utrustning samt fallskyddsytor. Älmby kommer själva stå för planering och projektering av projektet. I projektet ingår även nytt dagvattensystem för de nya byggnaderna samt en fungerande avrinning av ytvatten inom hela förskolans tomt. Arbete med en ny parkering och lastzon samt en ny handikapps parkering med tillhörande ramper skall utföras.

Då verksamheten på förskolan är i full gång under entreprenaden krävs extra planering och försiktighet för att denna inte skall störas. Älmby har delat upp sina arbeten i olika delar där man inriktar sig på att stänga av en viss yta och utföra de tillhörande arbetena inom det området och på så sätt inte störa förskolans dagliga verksamhet. De arbeten som blir svåra att genomföra samtidigt som verksamheten är igång kommer genomföras när förskolan håller sommarstängt.

När arbetet med de nya grunderna kom igång stötte man på dåliga massor och det krävdes en rejäl urgrävning för att säkerställa bärigheten.

När urgrävningen var klar kunde man börja på underarbetet för den nya grunden. Därefter fortsatte arbetet med att få ner de nya dagvattenledningarna i backen samtidigt som grunden kom på plats.

Slutbesiktningen ägde rum i slutet av september och nu leker barnen på sin nya skolgård.