Parkering åt IKANO

Älmby utför åt Ikano Retail Centres parkering inom handelsområde Haganäs i Älmhult. Vi har under tre månaders tid utfört komplett parkering om ca 35000 m2. Arbetet omfattar terrassering, dagvattenledningar, överbyggnad, gatubelysning samt belysning för reklamskyltar med tillhörande kanalisation.
Ytskikten består till största delen av asfalt men en hel del gångstråk samt refuger har kantstöd och markplattor av betong. Vi utför även markutrustning i form av vägmärken, reklamskyltar, kundvagnsgarage och flaggstänger.

Som ett tillägg till entreprenaden har vi fått terrassera en intilliggande tomt åt Ikano. Detta omfattar schakt och fyllning för asfaltytor på 11 000m2 och 8 000m2 byggnader.

Projekt beskrivning: Markentreprenad, parkering inom Handelsplats Älmhult.

Entreprenadform: Utförande entreprenad

Beställare: IKANO Retail Centres Älmhult AB

Entreprenad tid:

Ombud: Johnny Svensson

Platschef: Andreas Branth

Arbetsledare: